• Telefon +420 608 002 955
Účetnictví a daňová evidence
Čas Rozsah kurzu130 hodin
Akreditace AKREDITACE MŠMT MSMT-30532/2022-4
Úřad práce ÚŘAD PRÁCE možno hradit přes ÚP

16 900 Kč17 900 Kč

 • Popis

 • Osnova

 • Termíny

 • Adresa

Jedná se o akreditovanou výuku na učebně s lektorem a ostatními uchazeči. Pro otevření prezenčního kurzu je minimální počet 5 lidí.

Výhodou je osobnější kontakt s lektorem a možnost poznat další uchazeče napřímo

Kurz je určen také pro firmy a jejich zaměstnance

Pro koho je kurz určen

Naše rekvalifikační kurzy účetnictví  jsou určeny pro všechny, kteří chtějí zlepšit své pracovní výsledky, dosáhnout vysněné pracovní pozice, začít samostatně podnikat nebo se jednoduše zajímají o účetnictví a chtějí získat nové a aktuální znalosti. Jsme tu pro úplné začátečníky a středně pokročilé. Kurzy těchto oborů účetnictví jsou navrženy tak, aby byly přístupné a flexibilní pro všechny zájemce

Přínos kurzu

Po absolvování našich kurzů budete moci zastávat pozice jako účetní, samostatná účetní, účetní referent, asistent a další. Budete mít širokou škálu možností, jak se uplatnit v různých oblastech a podnicích, od malých firem až po velké korporace nebo dokonce sami podnikat. Účetnictví je velmi lukrativní obor a nabízí vysokou úroveň finanční stability.

Po absolvování kurzu budete schopni

 1. Samostatně zpracovávat účetní evidenci a účtovat v soustavě účetnictví (podvojného dle zákona) č. 563/1991 Sb. O účetnictví. Samostatně kontrolovat náležitosti daňového dokladu včetně odpočtu DPH a zkontrolovat datum (okamžik) zdanitelného plnění s ohledem na vznik účetního případu.

 2. Provádět transparentní zaúčtování dle povahy dokladu. Znáte náležitosti likvidačního lístku v návaznosti na zpracovaný oběh dokladů. Umíte vyplnit příkaz k úhradě se všemi symboly, poštovní poukázku, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad a umíte vystavit fakturu vydanou se správnými daty a se zařazením do sazeb DPH.

 3. Připravovat podklady pro daňová přiznání s ohledem na datum zdanitelného plnění. Jste obeznámeni s postupy inventarizace pokladny, majetku a účtů, umíte porovnat účetní stavy s fyzickým stavem a vyčíslit rozdíly, a to s ohledem na vnitřní předpis ztrátovosti, mank a škod, se zaúčtováním vzniklých rozdílů.

 4. Dokázat rozlišit dlouhodobý hmotný majetek a tento zařadit do odpisových skupin, posoudit způsob odepisování a sestavit odpisový plán daňových odpisů. Zvládáte zaúčtovat odpisy s ohledem na daňově uznatelné a účetní, a to i z pohledu odložené daně z příjmu.

 5. Znát funkci účetní evidence a význam výstupů účetní evidence pro řízení firmy a znáte pravidla pro archivaci a skartaci účetních dokladů.

Co vám poskytneme ke studiu zdarma

 • Učebnice účetnictví a daňové evidence I a II

 • Studijní materiály společnosti a příklady k procvičení k dané látce

 • Konzultace s lektorem navíc i po skončení kurzu

Jak probíhá výuka

Vyberte si jednu z mnoha moderních učeben v České republice. Materiály budete mít k dispozici v učebně. Výuka probíhá v 5-10 členné skupince a proto se můžeme každému individuálně věnovat. Získané vědomosti si ověříte závěrečným testem.

Jaký je časový rozvrh kurzu - vyberte si jeden z termínů

 • Dopoledne 2 x týdně - 9:00 - 14:00 hod.

 • Odpoledne 2 x týdně - 16:00 - 20:00 hod.

 • Víkend 1 x týdně - 9:00 - 15:00 hod.

Co získáte po absolvování kurzu

Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností

Jaké jsou vstupní podmínky

 1. Věk nad 18 let

 2. Dokončené středoškolské vzdělání. Střední stupeň vzdělání je dle školského zákona definován:

  1. Střední vzdělání (délka studia 1–2 roky)

  2. Střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2–3 roky)

  3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium).

 3. Výuka probíhá v českém jazyce (doporučujeme cizincům žijícím na území ČR zvážit úroveň českého jazyka)

 

1. Úvod do účetnictví 

Právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady, účetní a daňové doklady, majetek podniku a zdroje financování majetku, rozvaha – aktiva a pasiva, změny rozvahových položek, účet, výsledkové účty, soustava účtů, účetní zápisy, účetní knihy, základy účtování na syntetických účtech

2. Zásoby

Druhy zásoby, účtování materiálu podle způsobu A, pořízení materiálu ze zahraničí, reklamace při dodávkách materiálu, prodej materiálu, inventarizace zásob, materiál na cestě, nevyfakturované dodávky, účtování materiálu – způsob B, účtování zboží, slevy na nakoupené zásoby, účtování nedokončené výroby, polotovarů a výrobků

3. Dlouhodobý majetek

Členění dlouhodobého majetku, technické zhodnocení dlouhodobého majetku, odpisování dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, vyřazení dlouhodobého majetku, finančního a operativního leasingu, dlouhodobý finanční majetek

4. Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Charakteristika finančních účtů, peněžní prostředky v pokladně, ceniny, peněžní prostředky na bankovních účtech, cenné papíry – krátkodobý finanční majetek

5. Zúčtovací vztahy

Přijaté a poskytnuté provozní zálohy, pohledávky a závazky, směnky, zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění, pohledávky a závazky ke společníkům, zúčtování daní a dotací, neuhrazené pohledávky – odpis pohledávek, opravné položky k pohledávkám

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Právní formy podnikání, základní kapitál, ostatní složky základního kapitálu – ážio, kapitálové fondy, výsledek hospodaření, účtování individuálního podnikatele, dlouhodobé cizí zdroje – rezervy, dlouhodobé úvěry, dlouhodobé závazky

7. Náklady a výnosy

Členění nákladů a výnosů, účtování nákladů, účtování výnosů, časové rozlišení nákladů a výnosů, finanční leasing

8. Účetní uzávěrka

Inventarizace, zaúčtování účetních operací na konci účetního období – závěrečné operace zásob, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, opravné položky, odpis pohledávek, zjištění výsledku hospodaření, výpočet daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti, uzavření účtů

9. Daňová evidence 

Podnikatelské subjekty, které mohou vést daňovou evidenci, charakteristika daňové evidence, deník příjmů a výdajů – zapisování příjmů a výdajů, průběžné položky, evidence majetku a závazků – kniha pohledávek a závazků

Dopolední termíny

09.07.2024 - 24.09.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.08.2024 - 22.10.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.09.2024 - 19.11.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.10.2024 - 08.01.2025
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.11.2024 - 04.02.2025
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.12.2024 - 03.03.2025
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.01.2025 - 25.03.2025
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Odpolední termíny

09.07.2024 - 08.10.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.08.2024 - 05.11.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.09.2024 - 03.12.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.10.2024 - 22.01.2025
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.11.2024 - 18.02.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.12.2024 - 17.03.2025
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.01.2025 - 10.04.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Víkendové termíny

13.07.2024 - 09.11.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.08.2024 - 30.11.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.09.2024 - 11.01.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.10.2024 - 01.02.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.11.2024 - 01.03.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.12.2024 - 12.04.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.01.2025 - 03.05.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

Kurz účetnictví a daňová evidence v Olomouci

KódKÓD P101-0004
KódCENA 16 900 Kč
KódČ. AKR. MSMT-30532/2022-4