• Telefon +420 608 002 955
Účetní a mzdový specialista s výpočetní technikou
Čas Rozsah kurzu240 hodin
Akreditace AKREDITACE MŠMT MSMT-30530/2022-5
Úřad práce ÚŘAD PRÁCE možno hradit přes ÚP

27 990 Kč28 990 Kč

 • Popis

 • Osnova

 • Termíny

 • Adresa

Jedná se o akreditovanou výuku na učebně s lektorem a ostatními uchazeči. Pro otevření prezenčního kurzu je minimální počet 5 lidí na učebně. 

Výhodou je osobnější kontakt s lektorem a možnost poznat další uchazeče napřímo

Jedná se o jeden celý kurz v počtu 240 hodin, který Úřad práce SCHVALUJE SE 100 % ÚHRADOU 

Kurz je určen také pro firmy a jejich zaměstnance

Pro koho je kurz určen

Naše rekvalifikační kurzy účetnictví a mzdového účetnictví jsou určeny pro všechny, kteří chtějí zlepšit své pracovní výsledky, dosáhnout vysněné pracovní pozice, začít samostatně podnikat nebo se jednoduše zajímají o účetnictví a mzdy a chtějí získat nové a aktuální znalosti. Jsme tu pro úplné začátečníky a středně pokročilé. Kurzy těchto oborů účetnictví jsou navrženy tak, aby byly přístupné a flexibilní pro všechny zájemce

Přínos kurzu

Absolvování našeho rekvalifikačního kurzu účetní a mzdový specialista Vám poskytne potřebné znalosti a dovednosti, které budou přínosem pro Vaše pracovní povolání. Budete mít příležitost pracovat v různých odvětvích a sektorech, jako jsou například bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví, maloobchod, stavebnictví, na pozicích mzdová specialista, účetní, účetní referent, finanční analytik, poradce v oblasti mezd a sociálního zabezpečení a mnoho dalšího. Navíc, s rostoucími požadavky na účetní a mzdové specialisty, zvyšujete svoje šance na získání dobře placeného zaměstnání.

Po absolvování kurzu budete vědět

Účetnictví 140 hodin

 1. Samostatně zpracovávat účetní evidenci a účtovat v soustavě účetnictví (podvojného dle zákona) č. 563/1991 Sb. O účetnictví. Samostatně kontrolovat náležitosti daňového dokladu včetně odpočtu DPH a zkontrolovat datum (okamžik) zdanitelného plnění s ohledem na vznik účetního případu.

 2. Provádět transparentní zaúčtování dle povahy dokladu. Znáte náležitosti likvidačního lístku v návaznosti na zpracovaný oběh dokladů. Umíte vyplnit příkaz k úhradě se všemi symboly, poštovní poukázku, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad a umíte vystavit fakturu vydanou se správnými daty a se zařazením do sazeb DPH.

 3. Připravovat podklady pro daňová přiznání s ohledem na datum zdanitelného plnění. Jste obeznámeni s postupy inventarizace pokladny, majetku a účtů, umíte porovnat účetní stavy s fyzickým stavem a vyčíslit rozdíly, a to s ohledem na vnitřní předpis ztrátovosti, mank a škod, se zaúčtováním vzniklých rozdílů.

 4. Dokázat rozlišit dlouhodobý hmotný majetek a tento zařadit do odpisových skupin, posoudit způsob odepisování a sestavit odpisový plán daňových odpisů. Zvládáte zaúčtovat odpisy s ohledem na daňově uznatelné a účetní, a to i z pohledu odložené daně z příjmu.

 5. Znát funkci účetní evidence a význam výstupů účetní evidence pro řízení firmy a znáte pravidla pro archivaci a skartaci účetních dokladů.

 6. Účtovat v účetním programu POHODA

Mzdové účetnictví 100 hodin

 1. Právní předpisy týkající se sociálního, zdravotního, důchodového a nemocenského pojištění

 2. Zpracovávat a odvádět sociální, zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění zaměstnanců a zúčtovat s orgány sociálního a zdravotního zabezpečení

 3. Problematiku pracovního práva, zákoník práce a zákon o zaměstnanosti

 4. Cestovní náhrady a problematiku s nimi spojenou, druhy dávek státní sociální podpory

 5. Vypočítat daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

 6. Vypočítat zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

 7. Vést a zpracovávat veškerou evidenci mezd, umí vypočítat mzdy, průměrné výdělky

 8. Sestavit mzdový list

 9. Zpracovávat mzdové účetní v programu POHODA

Co vám poskytneme ke studiu zdarma

 • Učebnice účetnictví a mezd 

 • Studijní materiály společnosti a příklady k procvičení k dané látce

 • Konzultace s lektorem navíc zdarma

 • E- learning zdarma pro procvičení dané látky, testy, interaktivní cvičení atd...

Jak probíhá výuka

Vyberte si jednu z mnoha moderních učeben v České republice. Materiály budete mít k dispozici v učebně. Výuka probíhá v 5-10 členné skupince a proto se můžeme každému individuálně věnovat. Získané vědomosti si ověříte závěrečným testem

Jaký je rozvrh kurzu

 • Dopoledne 2 x týdně 9:00 - 14:00 hod.

 • Odpoledne 2 x týdně - 16:00 - 20:00 hod.

 • Víkend 1 x týdně - 9:00 - 15:00 hod.

Co získáte po absolvování kurzu

Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost (účetní a mzdová/ý účetní) s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností

Jaké jsou vstupní podmínky

 1. Věk nad 18 let

 2. Dokončené středoškolské vzdělání. Střední stupeň vzdělání je dle školského zákona definován:

  1. Střední vzdělání (délka studia 1–2 roky)

  2. Střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2–3 roky)

  3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium)

   3.Výuka probíhá v českém jazyce (doporučujeme cizincům žijícím na území ČR zvážit úroveň českého jazyka)

1. část účetnictví 120 hodin 

1. Úvod do účetnictví 

Právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady, účetní a daňové doklady, majetek podniku a zdroje financování majetku, rozvaha – aktiva a pasiva, změny rozvahových položek, účet, výsledkové účty, soustava účtů, účetní zápisy, účetní knihy, základy účtování na syntetických účtech

2. Zásoby

Druhy zásoby, účtování materiálu podle způsobu A, pořízení materiálu ze zahraničí, reklamace při dodávkách materiálu, prodej materiálu, inventarizace zásob, materiál na cestě, nevyfakturované dodávky, účtování materiálu – způsob B, účtování zboží, slevy na nakoupené zásoby, účtování nedokončené výroby, polotovarů a výrobků

3. Dlouhodobý majetek

Členění dlouhodobého majetku, technické zhodnocení dlouhodobého majetku, odpisování dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, vyřazení dlouhodobého majetku, finančního a operativního leasingu, dlouhodobý finanční majetek

4. Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Charakteristika finančních účtů, peněžní prostředky v pokladně, ceniny, peněžní prostředky na bankovních účtech, cenné papíry – krátkodobý finanční majetek

5. Zúčtovací vztahy

Přijaté a poskytnuté provozní zálohy, pohledávky a závazky, směnky, zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění, pohledávky a závazky ke společníkům, zúčtování daní a dotací, neuhrazené pohledávky – odpis pohledávek, opravné položky k pohledávkám

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Právní formy podnikání, základní kapitál, ostatní složky základního kapitálu – ážio, kapitálové fondy, výsledek hospodaření, účtování individuálního podnikatele, dlouhodobé cizí zdroje – rezervy, dlouhodobé úvěry, dlouhodobé závazky

7. Náklady a výnosy

Členění nákladů a výnosů, účtování nákladů, účtování výnosů, časové rozlišení nákladů a výnosů, finanční leasing

8. Účetní uzávěrka

Inventarizace, zaúčtování účetních operací na konci účetního období – závěrečné operace zásob, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, opravné položky, odpis pohledávek, zjištění výsledku hospodaření, výpočet daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti, uzavření účtů

2. část Mzdové účetnictví 80 hodin 

9. Pracovněprávní a mzdové minimum

Pracovněprávní vztahy – vznik pracovního poměru, změny pracovního poměru, skončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku, dovolená, překážky v práci, povinnost zaměstnance nahradit škodu, odpovědnost mzdové účetní

10. Odměňování

Mzda, plat, minimální mzda, zaručená mzda, odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr, průměrný výdělek – hrubý a čistý, rozhodné období, formy průměrného výdělku, redukovaný průměrný výdělek, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, karanténa

11. Srážky ze mzdy

Okruh příjmů, druhy srážek, pořadí srážek, srážky při výkonu soudních a úředních rozhodnutí, srážky z dávek nemocenského pojištění, postup při provádění srážek ze mzdy, přikázání jiné peněžité pohledávky, insolvence zaměstnance

12. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Příjmy ze závislé činnosti, příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy osvobozené od daně, základ daně, způsob zdanění, výpočet měsíční daňové povinnosti, slevy na dani, daňové zvýhodnění, nezdanitelná část základu daně a způsob prokazování, odvody daně, roční zúčtovaní záloh a lhůty na vrácení přeplatků, prohlášení poplatníka, tiskopisy vyúčtování daně

13. Zdravotní pojištění

Rozsah zdravotního pojištění, volba zdravotní pojišťovny, plátci pojistného, povinnosti zaměstnavatele ve styku se zdravotní pojišťovnou, výpočet pojistného na zdravotní pojištění, chyby zaměstnavatele nebo zaměstnance, odvod pojistného

14. Pojistné na sociálním zabezpečení

Poplatníci pojistného na sociálním zabezpečení, výpočet pojistného na sociálním zabezpečení, rozhodné období, vyměřovací základ, sazby pojistného, odvod pojistného

15. Dávky na nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění, podmínky nároku na dávky, ošetřovné, otcovská poporodní péče, dlouhodobé ošetřování, rozhodné období, příloha k žádosti o dávku

16. Důchodové pojištění

Důchodové pojištění a úkoly zaměstnavatelů, evidenční list důchodového pojištění, ohlašovací povinnost zaměstnavatelů o zaměstnaných starobních důchodcích

17. Odškodňování pracovních úrazů a nemoci z povolání

Pojem pracovní úraz, evidence a hlášení pracovních úrazů, povinnosti zaměstnavatelů, náhrady při odškodňování pracovních úrazů, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele   

3. část Výuka na PC v programu POHODA 40 hodin
Dopolední termíny

09.07.2024 - 26.11.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.08.2024 - 07.01.2025
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.09.2024 - 04.02.2025
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.10.2024 - 12.03.2025
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.11.2024 - 10.04.2025
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.12.2024 - 05.05.2025
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.01.2025 - 05.06.2025
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Odpolední termíny

09.07.2024 - 09.01.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.08.2024 - 06.02.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.09.2024 - 06.03.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.10.2024 - 14.04.2025
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.11.2024 - 20.05.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.12.2024 - 04.06.2025
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.01.2025 - 08.07.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Víkendové termíny

13.07.2024 - 22.02.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.08.2024 - 15.03.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.09.2024 - 26.04.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.10.2024 - 17.05.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.11.2024 - 14.06.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.12.2024 - 26.07.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.01.2025 - 16.08.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

Kurz účetní a mzdový specialista s výpočetní technikou v Hradci Králové

KódKÓD P101-0013
KódCENA 27 990 Kč
KódČ. AKR. MSMT-30530/2022-5