• Telefon +420 608 002 955
Účetní a daňový specialista
Čas Rozsah kurzu240 hodin
Akreditace AKREDITACE MŠMT MSMT-30530/2022-5
Úřad práce ÚŘAD PRÁCE možno hradit přes ÚP

26 990 Kč27 990 Kč

 • Popis

 • Osnova

 • Termíny

 • Adresa

Jedná se o akreditovanou výuku na učebně s lektorem a ostatními uchazeči. Pro otevření prezenčního kurzu je minimální počet 5 lidí na učebně. 

Výhodou je osobnější kontakt s lektorem a možnost poznat další uchazeče napřímo

Jedná se o jeden celý kurz v počtu 240 hodin, který Úřad práce SCHVALUJE DOHROMADY SE 100 % ÚHRADOU 

Kurz je určen také pro firmy a jejich zaměstnance

Pro koho je kurz určen

Naše rekvalifikační kurzy účetnictví a daní jsou určeny pro všechny, kteří chtějí zlepšit své pracovní výsledky, dosáhnout vysněné pracovní pozice, začít samostatně podnikat nebo se jednoduše zajímají o účetnictví, daně a chtějí získat nové a aktuální znalosti. Jsme tu pro úplné začátečníky a středně pokročilé. Kurzy účetnictví a daní jsou navrženy tak, aby byly přístupné a flexibilní pro všechny zájemce.

Přínos kurzu

Po absolvování tohoto kurzu budete připraveni na práci v různých oblastech účetnictví a daní, jako jsou účetní, finanční analytici, auditní specialisté, poradci v oblasti daní, manažer účetního oddělení, finanční analytik a mnoho dalších. Získáte rovněz znalosti pro otevření své vlastní účetní a daňové kanceláře. Jedná se o významné pracovní příležitosti, ke kterým se vám otevře cesta. 

Po absolvování kurzu budete vědět

Účetnictví 120 hodin

 1. Samostatně zpracovávat účetní evidenci a účtovat v soustavě účetnictví (podvojného dle zákona) č. 563/1991 Sb. O účetnictví. Samostatně kontrolovat náležitosti daňového dokladu včetně odpočtu DPH a zkontrolovat datum (okamžik) zdanitelného plnění s ohledem na vznik účetního případu.

 2. Provádět transparentní zaúčtování dle povahy dokladu. Znáte náležitosti likvidačního lístku v návaznosti na zpracovaný oběh dokladů. Umíte vyplnit příkaz k úhradě se všemi symboly, poštovní poukázku, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad a umíte vystavit fakturu vydanou se správnými daty a se zařazením do sazeb DPH.

 3. Připravovat podklady pro daňová přiznání s ohledem na datum zdanitelného plnění. Jste obeznámeni s postupy inventarizace pokladny, majetku a účtů, umíte porovnat účetní stavy s fyzickým stavem a vyčíslit rozdíly, a to s ohledem na vnitřní předpis ztrátovosti, mank a škod, se zaúčtováním vzniklých rozdílů.

 4. Dokázat rozlišit dlouhodobý hmotný majetek a tento zařadit do odpisových skupin, posoudit způsob odepisování a sestavit odpisový plán daňových odpisů. Zvládáte zaúčtovat odpisy s ohledem na daňově uznatelné a účetní, a to i z pohledu odložené daně z příjmu.

 5. Znát funkci účetní evidence a význam výstupů účetní evidence pro řízení firmy a znáte pravidla pro archivaci a skartaci účetních dokladů.

Daňový specialista 120 hodin

 1. Stanovovat základ daně

 2. Zajišťovat registrační a oznamovací povinnosti a další vztahy se správcem daně

 3. Zajišťovat daňovou agendu

 4. Kontrolovat účetní doklady, záznamy, informace a další věci ke zjišťování daní

 5. Zajišťovat součinnost se správcem daně

 6. Vést příslušnou dokumentaci

 7. Stanovovat způsoby vedení daňové agendy v podniku

 8. Koordinovat daňové agendy s účetními, finančními a jinými systémy podniku 

 9. Vypočítat daně z příjmu, daně z přidané hodnoty, silniční daně, spotřební daní, příp. dalších druhů daní a informovat zodpovědné pracovníky podniku o jejich výší – hledání možností a způsobů hospodaření, účtování a vykazování, které by mohly vést k nižším daním 

 10. Stanovovat nebo navrhovat způsoby odpisování investičních prostředků a leasingových nákupů v závislosti na daňové výhodnosti pro podnik 

 11. Vypracovávat daňové přiznání a jejich včasné podávání na finančním úřadu – zajišťování včasného a správného splácení daní a odvodů – zajišťování styku se správami daní a s dalšími odvodovými místy atd.

 12. Vyřizovat příp. problémy souvisejících s daňovými přiznáními a s daňovými odvody.

Co vám poskytneme ke studiu zdarma

 • Učebnice účetnictví, daní a daňové zákony + sbírky příkladů

 • Studijní materiály společnosti a příklady k procvičení k dané látce

 • Konzultace s lektorem navíc  

 • E - learning zdarma pro procvičení dané látky, testy, interaktivní cvičení atd..

Jak probíhá výuka

Vyberte si jednu z mnoha moderních učeben v České republice. Materiály budete mít k dispozici v učebně. Výuka probíhá v 5-10 členné skupince a proto se můžeme každému individuálně věnovat. Získané vědomosti si ověříte závěrečným testem

Jaký je rozvrh kurzu

 • Dopoledne 2 x týdně v 9:00 - 14:00 hod.

 • Odpoledne 2 x týdně - 16:00 - 20:00 hod.

 • Víkend 1 x týdně - 9:00 - 15:00 hod.

Co získáte po absolvování kurzu

Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost (účetní a daňový specialista) s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností

Jaké jsou vstupní podmínky

 1. Věk nad 18 let

 2. Dokončené středoškolské vzdělání. Střední stupeň vzdělání je dle školského zákona definován:

  1. Střední vzdělání (délka studia 1–2 roky)

  2. Střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2–3 roky)

  3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium)

   3.Výuka probíhá v českém jazyce (doporučujeme cizincům žijícím na území ČR zvážit úroveň českého jazyka)

 

1. část účetnictví 120 hodin 

1. Úvod do účetnictví 

Právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady, účetní a daňové doklady, majetek podniku a zdroje financování majetku, rozvaha – aktiva a pasiva, změny rozvahových položek, účet, výsledkové účty, soustava účtů, účetní zápisy, účetní knihy, základy účtování na syntetických účtech

2. Zásoby

Druhy zásoby, účtování materiálu podle způsobu A, pořízení materiálu ze zahraničí, reklamace při dodávkách materiálu, prodej materiálu, inventarizace zásob, materiál na cestě, nevyfakturované dodávky, účtování materiálu – způsob B, účtování zboží, slevy na nakoupené zásoby, účtování nedokončené výroby, polotovarů a výrobků

3. Dlouhodobý majetek

Členění dlouhodobého majetku, technické zhodnocení dlouhodobého majetku, odpisování dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, vyřazení dlouhodobého majetku, finančního a operativního leasingu, dlouhodobý finanční majetek

4. Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Charakteristika finančních účtů, peněžní prostředky v pokladně, ceniny, peněžní prostředky na bankovních účtech, cenné papíry – krátkodobý finanční majetek

5. Zúčtovací vztahy

Přijaté a poskytnuté provozní zálohy, pohledávky a závazky, směnky, zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění, pohledávky a závazky ke společníkům, zúčtování daní a dotací, neuhrazené pohledávky – odpis pohledávek, opravné položky k pohledávkám

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Právní formy podnikání, základní kapitál, ostatní složky základního kapitálu – ážio, kapitálové fondy, výsledek hospodaření, účtování individuálního podnikatele, dlouhodobé cizí zdroje – rezervy, dlouhodobé úvěry, dlouhodobé závazky

7. Náklady a výnosy

Členění nákladů a výnosů, účtování nákladů, účtování výnosů, časové rozlišení nákladů a výnosů, finanční leasing

8. Účetní uzávěrka

Inventarizace, zaúčtování účetních operací na konci účetního období – závěrečné operace zásob, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, opravné položky, odpis pohledávek, zjištění výsledku hospodaření, výpočet daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti, uzavření účtů

2. část Daňový specialista 120 hodin 

9. Základy účetnictví 

Právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady, účetní a daňové doklady, majetek podniku a zdroje financování majetku, rozvaha – aktiva a pasiva, změny rozvahových položek, účet, výsledkové účty, soustava účtů, účetní zápisy, účetní knihy, základy účtování na syntetických účtech

10. Daň z příjmu fyzických osob

- Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

- Předmět daně z příjmů fyzických osob

- Příjmy osvobozené od daně

- Základ daně a daňová ztráta

- Příjmy ze závislé činnosti

- Příjmy ze samostatné činnosti

- Příjmy z kapitálového majetku

- Příjmy z nájmu

- Ostatní příjmy

- Nezdanitelná část základu daně

- Položky odčitatelné od základu daně

- Slevy na dani

- Sazby daně

- Zálohy

- Daňové přiznání

- Paušální režim

- Souhrnné úlohy na výpočet ZD, praktické příklady

11. Daň z příjmu právnických osob

- Poplatníci daně z příjmů právnických osob

- Příjmy právnických osob

- Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

- Vybrané náklady, které jsou daňově uznatelné dle podmínek ZDP

- Hmotný a nehmotný majetek

- Zákonné rezervy

- Výpočet daně z příjmů právnických osob

- Přiznaní k dani z příjmů právnických osob

- Souhrnné úlohy na výpočet daně, praktické příklady

12. Daň z přidané hodnoty

- Obecné principy fungování DPH

- Vymezení vybraných základních pojmů

- Plátci daně

- Plnění, která jsou předmětem daně

- Plnění, která nejsou předmětem daně

- Uskutečnění zdanitelných plnění a povinnost přiznat daň

- Osvobozená plnění

- Evidence DPH a daňové doklady

- Výpočet daně z přidané hodnoty

- Režim přenesené daňové povinnosti

- Nárok na odpočet daně

- Obchodování mezi členskými státy

- Dovoz a vývoz zboží

- Správa daně

- Souhrnné příklady, praktické příklady

13. Silniční daň

- Předmět daně silniční

- Co není předmětem silniční daně

- Co je osvobozeno od daně silniční

- Základ daně a sazby daně

- Praktické příklady na silniční daň

14. Spotřební daň

- obecné principy

- základní pojmy, daňové doklady a prokazování zdanění

- administrativa a správa spotřební daně

- předmět spotřební daně, vznik daňové povinnosti, osvobození od spotřební daně

- výpočet spotřební daně

- spotřební daň u jednotlivých komodit

- praktikum daňového přiznání 

15. Daňový řád

- Daňový řízení

- Posečkání daně

- Pokuty, úroky, penále

     

Dopolední termíny

09.07.2024 - 05.11.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.08.2024 - 03.12.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.09.2024 - 14.01.2025
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.10.2024 - 19.02.2025
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.11.2024 - 18.03.2025
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.12.2024 - 14.04.2025
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.01.2025 - 15.05.2025
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Odpolední termíny

09.07.2024 - 28.11.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.08.2024 - 09.01.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.09.2024 - 06.02.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.10.2024 - 17.03.2025
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.11.2024 - 15.04.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.12.2024 - 07.05.2025
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.01.2025 - 10.06.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Víkendové termíny

13.07.2024 - 18.01.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.08.2024 - 08.02.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.09.2024 - 15.03.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.10.2024 - 12.04.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.11.2024 - 10.05.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.12.2024 - 14.06.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.01.2025 - 12.07.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

Kurz účetní a daňový specialista v Hradci Králové

KódKÓD P101-0014
KódCENA 26 990 Kč
KódČ. AKR. MSMT-30530/2022-5