• Telefon +420 608 002 955
Daňový specialista
Čas Rozsah kurzu120 hodin
Akreditace AKREDITACE MŠMT MSMT-30532/2022-4
Úřad práce ÚŘAD PRÁCE možno hradit přes ÚP

19 800 Kč20 800 Kč

 • Popis

 • Osnova

 • Termíny

 • Adresa

Jedná se o akreditovanou výuku na učebně s lektorem a ostatními uchazeči. Pro otevření prezenčního kurzu je minimální počet 5 lidí na učebně. 

Výhodou je osobnější kontakt s lektorem a možnost poznat další uchazeče napřímo

Pro koho je kurz určen

Naše rekvalifikační kurzy daní jsou určeny pro všechny, kteří chtějí zlepšit své pracovní výsledky, dosáhnout vysněné kariéry nebo se jednoduše zajímají o daňovou problematiku a chtějí získat nové a aktuální znalosti. Jsme tu pro úplné začátečníky a středně pokročilé. Kurzy daní jsou navrženy tak, aby byly přístupné a flexibilní pro každého zájemce

Po absolvování kurzu budete vědět

 1. Stanovovat základ daně

 2. Zajišťovat registrační a oznamovací povinnosti a další vztahy se správcem daně

 3. Zajišťovat daňovou agendu

 4. Kontrolovat účetní doklady, záznamy, informace a další věci ke zjišťování daní

 5. Zajišťovat součinnost se správcem daně

 6. Vést příslušnou dokumentaci

 7. Stanovovat způsoby vedení daňové agendy v podniku

 8. Koordinovat daňové agendy s účetními, finančními a jinými systémy podniku 

 9. Vypočítat daně z příjmu fyzických a právnických osob, silniční daně, spotřební daně a daně z přidané hodnoty,  příp. dalších druhů daní a informovat zodpovědné pracovníky podniku o jejich výší – hledání možností a způsobů hospodaření, účtování a vykazování, které by mohly vést k nižším daním 

 10. Stanovovat nebo navrhovat způsoby odpisování investičních prostředků a leasingových nákupů v závislosti na daňové výhodnosti pro podnik 

 11. Vypracovávat daňové přiznání a jejich včasné podávání na finančním úřadu – zajišťování včasného a správného splácení daní a odvodů – zajišťování styku se správami daní a s dalšími odvodovými místy, 

 12. Vyřizovat příp. problémy souvisejících s daňovými přiznáními a s daňovými odvody

Co vám poskytneme ke studiu zdarma

 • Učebnice daní 

 • Studijní materiály společnosti a příklady k procvičení k dané látce

 • Konzultace s lektorem navíc  

Jak probíhá výuka

Vyberte si jednu z mnoha moderních učeben v České republice. Materiály budete mít k dispozici v učebně. Výuka probíhá v 5-10 členné skupince a proto se můžeme každému individuálně věnovat. Získané vědomosti si ověříte závěrečným testem

Jaký je časový rozvrh kurzu

 • Dopoledne 2 x týdně 9:00 - 14:00 hod.

 • Odpoledne 2 x týdně - 16:00 - 20:00 hod.

 • Víkend 1 x týdně - 9:00 - 15:00 hod.

Co získáte po absolvování kurzu

Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností

Jaké jsou vstupní podmínky

 1. Věk nad 18 let

 2. Dokončené středoškolské vzdělání. Střední stupeň vzdělání je dle školského zákona definován:

  1. Střední vzdělání (délka studia 1–2 roky)

  2. Střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2–3 roky)

  3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium)

   3.Výuka probíhá v českém jazyce (doporučujeme cizincům žijícím na území ČR zvážit úroveň českého jazyka)

1. Základy účetnictví

Právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady, účetní a daňové doklady, majetek podniku a zdroje financování majetku, rozvaha – aktiva a pasiva, změny rozvahových položek, účet, výsledkové účty, soustava účtů, účetní zápisy, účetní knihy, základy účtování na syntetických účtech

2. Daň z příjmu fyzických osob

- Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

- Předmět daně z příjmů fyzických osob

- Příjmy osvobozené od daně

- Základ daně a daňová ztráta

- Příjmy ze závislé činnosti

- Příjmy ze samostatné činnosti

- Příjmy z kapitálového majetku

- Příjmy z nájmu

- Ostatní příjmy

- Nezdanitelná část základu daně

- Položky odčitatelné od základu daně

- Slevy na dani

- Sazby daně

- Zálohy

- Daňové přiznání

- Paušální režim

- Souhrnné úlohy na výpočet ZD, praktické příklady

3. Daň z příjmů právnických osob

- Poplatníci daně z příjmů právnických osob

- Příjmy právnických osob

- Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

- Vybrané náklady, které jsou daňově uznatelné dle podmínek ZDP

- Hmotný a nehmotný majetek

- Zákonné rezervy

- Výpočet daně z příjmů právnických osob

- Přiznaní k dani z příjmů právnických osob

- Souhrnné úlohy na výpočet daně, praktické příklady

4. Daň z přidané hodnoty

- Obecné principy fungování DPH

- Vymezení vybraných základních pojmů

- Plátci daně

- Plnění, která jsou předmětem daně

- Plnění, která nejsou předmětem daně

- Uskutečnění zdanitelných plnění a povinnost přiznat daň

- Osvobozená plnění

- Evidence DPH a daňové doklady

- Výpočet daně z přidané hodnoty

- Režim přenesené daňové povinnosti

- Nárok na odpočet daně

- Obchodování mezi členskými státy

- Dovoz a vývoz zboží

- Správa daně

- Souhrnné příklady, praktické příklady

5. Silniční daň

- Předmět daně silniční

- Co není předmětem silniční daně

- Co je osvobozeno od daně silniční

- Základ daně a sazby daně

- Praktické příklady na silniční daň

6. Spotřební daň

- obecné principy

- základní pojmy, daňové doklady a prokazování zdanění

- administrativa a správa spotřební daně

- předmět spotřební daně, vznik daňové povinnosti, osvobození od spotřební daně

- výpočet spotřební daně

- spotřební daň u jednotlivých komodit

- praktikum daňového přiznání 

7. Daňový řád

- Daňový řízení

- Posečkání daně

- Pokuty, úroky, penále

 

Dopolední termíny

03.06.2024 - 12.08.2024
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

09.07.2024 - 17.09.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.08.2024 - 14.10.2024
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.09.2024 - 12.11.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.10.2024 - 18.12.2024
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.11.2024 - 28.01.2025
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.12.2024 - 24.02.2025
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.01.2025 - 18.03.2025
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Odpolední termíny

03.06.2024 - 26.08.2024
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

09.07.2024 - 01.10.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.08.2024 - 29.10.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.09.2024 - 26.11.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.10.2024 - 15.01.2025
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.11.2024 - 11.02.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.12.2024 - 10.03.2025
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.01.2025 - 03.04.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Víkendové termíny

01.06.2024 - 21.09.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

13.07.2024 - 02.11.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.08.2024 - 23.11.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.09.2024 - 04.01.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.10.2024 - 25.01.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.11.2024 - 22.02.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.12.2024 - 05.04.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.01.2025 - 26.04.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

Kurz daňový specialista v Brně

KódKÓD P104-0011
KódCENA 19 800 Kč
KódČ. AKR. MSMT-30532/2022-4