• Telefon +420 608 002 955
Účetnictví kombinovaně
Čas Rozsah kurzu120 hodin
Akreditace AKREDITACE MŠMT MSMT-17239/2020-1/176
Úřad práce ÚŘAD PRÁCE možno hradit přes ÚP

10 240 Kč11 240 Kč

 • Popis

 • Osnova

 • Termíny

 • Adresa

Jedná se o kombinaci výuky na učebně s lektorem a samostudia. 

Výhodou je úspora času a možnost si zorganizovat výuku.

Pro koho je kurz určen

Rekvalifikační kurz je určen pro úplné začátečníky a mírně pokročilé. Kurz je vhodný také pro uchazeče, kteří již účetnictví z minulosti znají, ale z důvodu vyžádané pauzy, (rodičovská dovolená a podobně) potřebují osvěžit své znalosti a naučit se nové.

Po absolvování kurzu budete vědět

 1. Samostatně zpracovávat účetní evidenci a účtovat v soustavě účetnictví (podvojného dle zákona) č. 563/1991 Sb. O účetnictví. Samostatně kontrolovat náležitosti daňového dokladu včetně odpočtu DPH a zkontrolovat datum (okamžik) zdanitelného plnění s ohledem na vznik účetního případu.
 2. Provádět transparentní zaúčtování dle povahy dokladu. Znáte náležitosti likvidačního lístku v návaznosti na zpracovaný oběh dokladů. Umíte vyplnit příkaz k úhradě se všemi symboly, poštovní poukázku, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad a umíte vystavit fakturu vydanou se správnými daty a se zařazením do sazeb DPH.
 3. Připravovat podklady pro daňová přiznání s ohledem na datum zdanitelného plnění. Jste obeznámeni s postupy inventarizace pokladny, majetku a účtů, umíte porovnat účetní stavy s fyzickým stavem a vyčíslit rozdíly, a to s ohledem na vnitřní předpis ztrátovosti, mank a škod, se zaúčtováním vzniklých rozdílů.
 4. Dokázat rozlišit dlouhodobý hmotný majetek a tento zařadit do odpisových skupin, posoudit způsob odepisování a sestavit odpisový plán daňových odpisů. Zvládáte zaúčtovat odpisy s ohledem na daňově uznatelné a účetní, a to i z pohledu odložené daně z příjmu.
 5. Znát funkci účetní evidence a význam výstupů účetní evidence pro řízení firmy a znáte pravidla pro archivaci a skartaci účetních dokladů.

Co vám poskytneme ke studiu zdarma

 1. Učebnice účetnictví a sbírky příkladů

 2. Studijní materiály společnosti a příklady k procvičení k dané látce

 3. Konzultace s lektorem navíc  

Jak probíhá výuka

Kombinovaný kurz je rozdělen na dvě části, kdy 30 % probíhá výuka s lektorem prezenčně a 70 % se učíte formou samostudia. Každá nová kapitola je probírána s lektorem a poté se učíte sami. Po kapitole následuje vždy test pro vaše procvičení. Výuka probíhá v 5-10 členné skupince a proto se můžeme každému individuálně věnovat. Získané vědomosti si ověříte závěrečným testem

Jaký je rozvrh kurzu

1x za 14 dní pátek a sobota (celkem 5x)

Pátek 

 • 16:00 – 17:30 2 vyučovací hodiny
 • 17:30 – 17:45 – přestávka
 • 17:45 – 19:15 2 vyučovací hodiny
 • 19:15 – 19:30 přestávka
 • 19:30 – 21:00 2 vyučovací hodiny

Dle lektora a uchazečů lze čas uzpůsobit 

Sobota 

 • 09:00 – 10:30 2 vyučovací hodiny
 • 10:30 – 10:45 přestávka
 • 10:45 – 12:15 2 vyučovací hodiny
 • 12:15 – 12:30 – přestávka
 • 12:30 – 14:00 2 vyučovací hodiny
 • 14:00 – 14:15 přestávka
 • 14:15 – 15:45 2 vyučovací hodiny

Dle lektora a uchazečů lze čas uzpůsobit 

 

Co získáte po absolvování kurzu

Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Jaké jsou vstupní podmínky
 1. Věk nad 18 let

 2. Dokončené středoškolské vzdělání. Střední stupeň vzdělání je dle školského zákona definován:

 1. Střední vzdělání (délka studia 1–2 roky)

 2. Střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2–3 roky)

 3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium).

    3.Výuka probíhá v českém jazyce (doporučujeme cizincům žijícím na území ČR zvážit úroveň českého jazyka)

 

1. Úvod do účetnictví 

Právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady, účetní a daňové doklady, majetek podniku a zdroje financování majetku, rozvaha – aktiva a pasiva, změny rozvahových položek, účet, výsledkové účty, soustava účtů, účetní zápisy, účetní knihy, základy účtování na syntetických účtech

2. Zásoby

Druhy zásoby, účtování materiálu podle způsobu A, pořízení materiálu ze zahraničí, reklamace při dodávkách materiálu, prodej materiálu, inventarizace zásob, materiál na cestě, nevyfakturované dodávky, účtování materiálu – způsob B, účtování zboží, slevy na nakoupené zásoby, účtování nedokončené výroby, polotovarů a výrobků

3. Dlouhodobý majetek

Členění dlouhodobého majetku, technické zhodnocení dlouhodobého majetku, odpisování dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, vyřazení dlouhodobého majetku, finančního a operativního leasingu, dlouhodobý finanční majetek

4. Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Charakteristika finančních účtů, peněžní prostředky v pokladně, ceniny, peněžní prostředky na bankovních účtech, cenné papíry – krátkodobý finanční majetek

5. Zúčtovací vztahy

Přijaté a poskytnuté provozní zálohy, pohledávky a závazky, směnky, zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění, pohledávky a závazky ke společníkům, zúčtování daní a dotací, neuhrazené pohledávky – odpis pohledávek, opravné položky k pohledávkám

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Právní formy podnikání, základní kapitál, ostatní složky základního kapitálu – ážio, kapitálové fondy, výsledek hospodaření, účtování individuálního podnikatele, dlouhodobé cizí zdroje – rezervy, dlouhodobé úvěry, dlouhodobé závazky

7. Náklady a výnosy

Členění nákladů a výnosů, účtování nákladů, účtování výnosů, časové rozlišení nákladů a výnosů, finanční leasing

8. Účetní uzávěrka

Inventarizace, zaúčtování účetních operací na konci účetního období – závěrečné operace zásob, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, opravné položky, odpis pohledávek, zjištění výsledku hospodaření, výpočet daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti, uzavření účtů

Dopolední termíny

07.02.2023 - 18.04.2023
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.03.2023 - 24.05.2023
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.04.2023 - 13.06.2023
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.05.2023 - 17.07.2023
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.06.2023 - 17.08.2023
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Odpolední termíny

07.02.2023 - 02.05.2023
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.03.2023 - 07.06.2023
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.04.2023 - 27.06.2023
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.05.2023 - 31.07.2023
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.06.2023 - 31.08.2023
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Víkendové termíny

04.02.2023 - 20.05.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.03.2023 - 17.06.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.04.2023 - 15.07.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.05.2023 - 19.08.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.06.2023 - 16.09.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

Kurz účetnictví kombinovaně v Praze

KódKÓD K101-0026
KódCENA 10 240 Kč
KódČ. AKR. MSMT-17239/2020-1/176