• Telefon +420 608 002 955
Účetnictví a příspěvkové organizace
Čas Rozsah kurzu140 hodin
Akreditace AKREDITACE MŠMT MSMT-33543/2019-1/380
Úřad práce ÚŘAD PRÁCE možno hradit přes ÚP

15 620 Kč16 620 Kč

 • Popis

 • Osnova

 • Termíny

 • Adresa

Jedná se o akreditovanou výuku na učebně s lektorem a ostatními uchazeči. Pro otevření prezenčního kurzu je minimální počet 6 lidí na učebně. 

Výhodou je osobnější kontakt s lektorem a možnost poznat další uchazeče napřímo

Pro koho je kurz určen

Rekvalifikační kurz je určen pro úplné začátečníky a mírně pokročilé. Kurz je vhodný také pro uchazeče, kteří již účetnictví z minulosti znají, ale z důvodu vyžádané pauzy, (rodičovská dovolená a podobně) potřebují osvěžit své znalosti a naučit se nové. Zároveň je tento kurz vytvořen pro ty z vás, kteří máte zájem a chcete se naučit, jak funguje účetnictví v neziskovém sektoru. 

Po absolvování kurzu budete vědět

 1. Samostatně zpracovávat účetní evidenci a účtovat v soustavě účetnictví (podvojného dle zákona) č. 563/1991 Sb. O účetnictví. Samostatně kontrolovat náležitosti daňového dokladu včetně odpočtu DPH a zkontrolovat datum (okamžik) zdanitelného plnění s ohledem na vznik účetního případu.

 2. Provádět transparentní zaúčtování dle povahy dokladu. Znáte náležitosti likvidačního lístku v návaznosti na zpracovaný oběh dokladů. Umíte vyplnit příkaz k úhradě se všemi symboly, poštovní poukázku, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad a umíte vystavit fakturu vydanou se správnými daty a se zařazením do sazeb DPH.

 3. Připravovat podklady pro daňová přiznání s ohledem na datum zdanitelného plnění. Jste obeznámeni s postupy inventarizace pokladny, majetku a účtů, umíte porovnat účetní stavy s fyzickým stavem a vyčíslit rozdíly, a to s ohledem na vnitřní předpis ztrátovosti, mank a škod, se zaúčtováním vzniklých rozdílů.

 4. Dokázat rozlišit dlouhodobý hmotný majetek a tento zařadit do odpisových skupin, posoudit způsob odepisování a sestavit odpisový plán daňových odpisů. Zvládáte zaúčtovat odpisy s ohledem na daňově uznatelné a účetní, a to i z pohledu odložené daně z příjmu.

 5. Znát funkci účetní evidence a význam výstupů účetní evidence pro řízení firmy a znáte pravidla pro archivaci a skartaci účetních dokladů.

 6. Vedení účetnictví v příspěvkových organizacích

Co vám poskytneme ke studiu zdarma

 • Učebnice účetnictví a příspěvkových organizací

 • Studijní materiály společnosti a příklady k procvičení k dané látce

 • Konzultace s lektorem navíc  

Jak probíhá výuka

Vyberte si jednu z mnoha moderních učeben v České republice. Materiály budete mít k dispozici v učebně. Výuka probíhá v 5-10 členné skupince a proto se můžeme každému individuálně věnovat. Získané vědomosti si ověříte závěrečným testem

Jaký je rozvrh kurzu

 • Dopoledne 2 x týdně - 9:00 - 14:00 hod.

 • Odpoledne 2 x týdně - 16:00 - 20:00 hod. 

 • Víkend 1 x týdně - 9:00 - 15:00 hod.

Co získáte po absolvování kurzu

Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností

V rámci kurzu získáte také certifikát o úspěšném absolvování účetnictví s příspěvkovými organizacemi.

Jaké jsou vstupní podmínky

 1. Věk nad 18 let

 2. Dokončené středoškolské vzdělání. Střední stupeň vzdělání je dle školského zákona definován:

  1. Střední vzdělání (délka studia 1–2 roky)

  2. Střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2–3 roky)

  3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium)

   3.Výuka probíhá v českém jazyce (doporučujeme cizincům žijícím na území ČR zvážit úroveň českého jazyka)

1. část účetnictví 120 hodin
1. Úvod do účetnictví 

Právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady, účetní a daňové doklady, majetek podniku a zdroje financování majetku, rozvaha – aktiva a pasiva, změny rozvahových položek, účet, výsledkové účty, soustava účtů, účetní zápisy, účetní knihy, základy účtování na syntetických účtech

2. Zásoby

Druhy zásoby, účtování materiálu podle způsobu A, pořízení materiálu ze zahraničí, reklamace při dodávkách materiálu, prodej materiálu, inventarizace zásob, materiál na cestě, nevyfakturované dodávky, účtování materiálu – způsob B, účtování zboží, slevy na nakoupené zásoby, účtování nedokončené výroby, polotovarů a výrobků

3. Dlouhodobý majetek

Členění dlouhodobého majetku, technické zhodnocení dlouhodobého majetku, odpisování dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, vyřazení dlouhodobého majetku, finančního a operativního leasingu, dlouhodobý finanční majetek

4. Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Charakteristika finančních účtů, peněžní prostředky v pokladně, ceniny, peněžní prostředky na bankovních účtech, cenné papíry – krátkodobý finanční majetek

5. Zúčtovací vztahy

Přijaté a poskytnuté provozní zálohy, pohledávky a závazky, směnky, zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění, pohledávky a závazky ke společníkům, zúčtování daní a dotací, neuhrazené pohledávky – odpis pohledávek, opravné položky k pohledávkám

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Právní formy podnikání, základní kapitál, ostatní složky základního kapitálu – ážio, kapitálové fondy, výsledek hospodaření, účtování individuálního podnikatele, dlouhodobé cizí zdroje – rezervy, dlouhodobé úvěry, dlouhodobé závazky

7. Náklady a výnosy

Členění nákladů a výnosů, účtování nákladů, účtování výnosů, časové rozlišení nákladů a výnosů, finanční leasing

8. Účetní uzávěrka

Inventarizace, zaúčtování účetních operací na konci účetního období – závěrečné operace zásob, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, opravné položky, odpis pohledávek, zjištění výsledku hospodaření, výpočet daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti, uzavření účtů

2. část příspěvkové organizace 20 hodin

9. Účtování rozvážných a výsledkových operací příspěvkových organizací

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek, Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek neodepisovaný, věcí. Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku, Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku, Opravné položky ke stálým aktivům Technické zhodnocení majetku, Odepisování

Oběžná aktiva – konkrétní příklady účtování

Zásoby a opravné položky, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky, Zúčtovací vztahy – pohledávky, Dohadné položky aktivní, Časové rozlišení – příjmy příštích období, náklady příštích období

Vlastní zdroje

Jmění a upravující položky, Fondy účetní jednotky, Výsledky hospodaření

Závazky

Rezervy, Zúčtovací vztahy – krátkodobé a dlouhodobé závazky, Dohadné položky pasivní. Časové rozlišení – výdaje příštích období, výnosy příštích období

Náklady

Spotřebované nákupy, Služby, Osobní náklady, Daně a poplatky, Ostatní náklady, Odpisy, rezervy a opravné položky, Finanční náklady, Daň z příjmů

Výnosy

Výnosy z vlastních výkonů a zboží, Výnosy z daní a poplatků, Ostatní výnosy, Finanční výnosy, Výnosy z transferů

Podrozvahové účty

Majetek a závazky účetní jednotky, Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky, Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou, Další podmíněné pohledávky, Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů, Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku, Další podmíněné závazky, Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva, vyrovnávací účty

10. Příklady účtování o peněžních fondech

Tvorba a čerpání fondu odměn, Tvorba a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb, Tvorba a čerpání rezervního fondu, Tvorba a čerpání fondu investic

Tvorba a čerpání ostatních fondů u účetních jednotek, kterým žádné předpisy neukládají povinnost nebo možnost fondy tvořit a používat

11. Příklady účtování o transferech

Základní rozdělení transferů pro volbu metodiky účtování, S finančním vypořádáním, Bez finančního vypořádání, Průtokové, Partnerské, Transfery investiční s vypořádáním, u nichž došlo k rozhodnutí o poskytnutí transferu až po zařazení majetku do užívání, Účtování změn výše transferů do doby jejich konečného vypořádání, Účtování vratek transferů, Účtování odvodů za porušení rozpočtové kázně

12. Souhrnné příklady účtování o zásobách

Způsob účtování A, způsob účtování B, bezúplatné nabytí, finanční dary na pořízení zásob, příklad likvidace nepotřebných zásob

 

 

Dopolední termíny

04.04.2023 - 22.06.2023
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.05.2023 - 26.07.2023
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.06.2023 - 29.08.2023
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Odpolední termíny

04.04.2023 - 13.07.2023
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.05.2023 - 14.08.2023
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.06.2023 - 14.09.2023
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Víkendové termíny

01.04.2023 - 29.07.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.05.2023 - 02.09.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.06.2023 - 30.09.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

Kurz účetnictví a příspěvkové organizace v Olomouci

KódKÓD P101-0016
KódCENA 15 620 Kč
KódČ. AKR. MSMT-33543/2019-1/380