• Telefon +420 608 002 955
Účetnictví a daňová evidence, mzdy a daně s výpočetní technikou
Čas Rozsah kurzu410 hodin
Akreditace AKREDITACE MŠMT
Úřad práce ÚŘAD PRÁCE možno hradit přes ÚP

34 380 Kč35 380 Kč

 • Popis

 • Osnova

 • Termíny

 • Adresa

Jedná se o akreditovanou výuku na učebně s lektorem a ostatními uchazeči. Pro otevření prezenčního kurzu je minimální počet 6 lidí na učebně. 

Výhodou je osobnější kontakt s lektorem a možnost poznat další uchazeče napřímo

Pro koho je kurz určen

Rekvalifikační kurz je určen pro úplné začátečníky a středně pokročilé. Kurz je vhodný také pro uchazeče, kteří se chtějí naučit kompletně celou problematiku účetnictví, mezd a daní a znát účtovat pomocí programu POHODA.

Po absolvování kurzu budete vědět

1. část účetnictví a daňová evidence s výpočetní technikou 160 hodin
 1. Samostatně zpracovávat účetní evidenci a účtovat v soustavě účetnictví (podvojného dle zákona) č. 563/1991 Sb. O účetnictví. Samostatně kontrolovat náležitosti daňového dokladu včetně odpočtu DPH a zkontrolovat datum (okamžik) zdanitelného plnění s ohledem na vznik účetního případu.

 2. Provádět transparentní zaúčtování dle povahy dokladu. Znáte náležitosti likvidačního lístku v návaznosti na zpracovaný oběh dokladů. Umíte vyplnit příkaz k úhradě se všemi symboly, poštovní poukázku, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad a umíte vystavit fakturu vydanou se správnými daty a se zařazením do sazeb DPH.

 3. Připravovat podklady pro daňová přiznání s ohledem na datum zdanitelného plnění. Jste obeznámeni s postupy inventarizace pokladny, majetku a účtů, umíte porovnat účetní stavy s fyzickým stavem a vyčíslit rozdíly, a to s ohledem na vnitřní předpis ztrátovosti, mank a škod, se zaúčtováním vzniklých rozdílů.

 4. Dokázat rozlišit dlouhodobý hmotný majetek a tento zařadit do odpisových skupin, posoudit způsob odepisování a sestavit odpisový plán daňových odpisů. Zvládáte zaúčtovat odpisy s ohledem na daňově uznatelné a účetní, a to i z pohledu odložené daně z příjmu.

 5. Znát funkci účetní evidence a význam výstupů účetní evidence pro řízení firmy a znáte pravidla pro archivaci a skartaci účetních dokladů.

 6. Zpracovávat účetnictví v účetním programu POHODA

2. část mzdové účetnictví s výpočetní technikou 100 hodin
 1. Právní předpisy týkající se sociálního, zdravotního, důchodového a nemocenského pojištění

 2. Zpracovávat a odvádět sociální, zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění zaměstnanců a zúčtovat s orgány sociálního a zdravotního zabezpečení

 3. Problematiku pracovního práva, zákoník práce a zákon o zaměstnanosti

 4. Cestovní náhrady a problematiku s nimi spojenou, druhy dávek státní sociální podpory

 5. Vypočítat daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

 6. Vypočítat zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

 7. Vést a zpracovávat veškerou evidenci mezd, umí vypočítat mzdy, průměrné výdělky

 8. Sestavit mzdový list

 9. Zpracovávat mzdové účetnictví ve mzdovém programu POHODA

3. část daňový specialista 90 hodin
 1. Stanovovat základ daně

 2. Zajišťovat registrační a oznamovací povinnosti a další vztahy se správcem daně

 3. Zajišťovat daňovou agendu

 4. Kontrolovat účetní doklady, záznamy, informace a další věci ke zjišťování daní

 5. Zajišťovat součinnost se správcem daně

 6. Vést příslušnou dokumentaci

 7. Stanovovat způsoby vedení daňové agendy v podniku

 8. Koordinovat daňové agendy s účetními, finančními a jinými systémy podniku 

 9. Vypočítat daně z příjmu fyzických a právnických osob, silniční daně, spotřební daně a daně z přidané hodnoty,  příp. dalších druhů daní a informovat zodpovědné pracovníky podniku o jejich výší – hledání možností a způsobů hospodaření, účtování a vykazování, které by mohly vést k nižším daním 

 10. Stanovovat nebo navrhovat způsoby odpisování investičních prostředků a leasingových nákupů v závislosti na daňové výhodnosti pro podnik 

 11. Vypracovávat daňové přiznání a jejich včasné podávání na finančním úřadu – zajišťování včasného a správného splácení daní a odvodů – zajišťování styku se správami daní a s dalšími odvodovými místy, 

 12. Vyřizovat příp. problémy souvisejících s daňovými přiznáními a s daňovými odvody

Co vám poskytneme ke studiu zdarma

 • Učebnice účetnictví, daňové evidence, mezd a daní

 • Studijní verze programu POHODA

 • Studijní materiály společnosti a příklady k procvičení k dané látce

 • Konzultace s lektorem navíc  

Jak probíhá výuka

Vyberte si jednu z mnoha moderních učeben v České republice. Materiály budete mít k dispozici v učebně. Výuka probíhá v 5-10 členné skupince a proto se můžeme každému individuálně věnovat. Získané vědomosti si ověříte závěrečným testem. Kurz je složen ze tří kurzů a po ukončení jednoho kurzu následuje druhý kurz dle rozpisu.

Jaký je rozvrh kurzu

 • Dopoledne 2 x týdně 9:00 - 14:00 hod.

 • Odpoledne 2 x týdně - 16:00 - 20:00 hod.

 • Víkend 1 x týdně - 9:00 - 15:00 hod.

Co získáte po absolvování kurzu

Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte dvě osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost (účetní, mzdová účetní, daňový specialista) s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností

Jaké jsou vstupní podmínky

 1. Věk nad 18 let

 2. Dokončené středoškolské vzdělání. Střední stupeň vzdělání je dle školského zákona definován:

 1. Střední vzdělání (délka studia 1–2 roky)

 2. Střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2–3 roky)

 3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium)

   3.Výuka probíhá v českém jazyce (doporučujeme cizincům žijícím na území ČR zvážit úroveň českého jazyka)

 

1. Úvod do účetnictví 

Právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady, účetní a daňové doklady, majetek podniku a zdroje financování majetku, rozvaha – aktiva a pasiva, změny rozvahových položek, účet, výsledkové účty, soustava účtů, účetní zápisy, účetní knihy, základy účtování na syntetických účtech

2. Zásoby

Druhy zásoby, účtování materiálu podle způsobu A, pořízení materiálu ze zahraničí, reklamace při dodávkách materiálu, prodej materiálu, inventarizace zásob, materiál na cestě, nevyfakturované dodávky, účtování materiálu – způsob B, účtování zboží, slevy na nakoupené zásoby, účtování nedokončené výroby, polotovarů a výrobků

3. Dlouhodobý majetek

Členění dlouhodobého majetku, technické zhodnocení dlouhodobého majetku, odpisování dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, vyřazení dlouhodobého majetku, finančního a operativního leasingu, dlouhodobý finanční majetek

4. Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Charakteristika finančních účtů, peněžní prostředky v pokladně, ceniny, peněžní prostředky na bankovních účtech, cenné papíry – krátkodobý finanční majetek

5. Zúčtovací vztahy

Přijaté a poskytnuté provozní zálohy, pohledávky a závazky, směnky, zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění, pohledávky a závazky ke společníkům, zúčtování daní a dotací, neuhrazené pohledávky – odpis pohledávek, opravné položky k pohledávkám

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Právní formy podnikání, základní kapitál, ostatní složky základního kapitálu – ážio, kapitálové fondy, výsledek hospodaření, účtování individuálního podnikatele, dlouhodobé cizí zdroje – rezervy, dlouhodobé úvěry, dlouhodobé závazky

7. Náklady a výnosy

Členění nákladů a výnosů, účtování nákladů, účtování výnosů, časové rozlišení nákladů a výnosů, finanční leasing

8. Účetní uzávěrka

Inventarizace, zaúčtování účetních operací na konci účetního období – závěrečné operace zásob, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, opravné položky, odpis pohledávek, zjištění výsledku hospodaření, výpočet daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti, uzavření účtů

9. Daňová evidence 

Podnikatelské subjekty, které mohou vést daňovou evidenci, charakteristika daňové evidence, deník příjmů a výdajů – zapisování příjmů a výdajů, průběžné položky, evidence majetku a závazků – kniha pohledávek a závazků

1. Pracovněprávní a mzdové minimum

Pracovněprávní vztahy – vznik pracovního poměru, změny pracovního poměru, skončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku, dovolená, překážky v práci, povinnost zaměstnance nahradit škodu, odpovědnost mzdové účetní

2. Odměňování

Mzda, plat, minimální mzda, zaručená mzda, odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr, průměrný výdělek – hrubý a čistý, rozhodné období, formy průměrného výdělku, redukovaný průměrný výdělek, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, karanténa

3. Srážky ze mzdy

Okruh příjmů, druhy srážek, pořadí srážek, srážky při výkonu soudních a úředních rozhodnutí, srážky z dávek nemocenského pojištění, postup při provádění srážek ze mzdy, přikázání jiné peněžité pohledávky, insolvence zaměstnance

4. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Příjmy ze závislé činnosti, příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy osvobozené od daně, základ daně, způsob zdanění, výpočet měsíční daňové povinnosti, slevy na dani, daňové zvýhodnění, nezdanitelná část základu daně a způsob prokazování, odvody daně, roční zúčtovaní záloh a lhůty na vrácení přeplatků, prohlášení poplatníka, tiskopisy vyúčtování daně

5. Zdravotní pojištění

Rozsah zdravotního pojištění, volba zdravotní pojišťovny, plátci pojistného, povinnosti zaměstnavatele ve styku se zdravotní pojišťovnou, výpočet pojistného na zdravotní pojištění, chyby zaměstnavatele nebo zaměstnance, odvod pojistného

6. Pojistné na sociálním zabezpečení

Poplatníci pojistného na sociálním zabezpečení, výpočet pojistného na sociálním zabezpečení, rozhodné období, vyměřovací základ, sazby pojistného, odvod pojistného

7. Dávky na nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění, podmínky nároku na dávky, ošetřovné, otcovská poporodní péče, dlouhodobé ošetřování, rozhodné období, příloha k žádosti o dávku

8. Důchodové pojištění

Důchodové pojištění a úkoly zaměstnavatelů, evidenční list důchodového pojištění, ohlašovací povinnost zaměstnavatelů o zaměstnaných starobních důchodcích

9. Odškodňování pracovních úrazů a nemoci z povolání

Pojem pracovní úraz, evidence a hlášení pracovních úrazů, povinnosti zaměstnavatelů, náhrady při odškodňování pracovních úrazů, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele   

1. Základy účetnictví

Právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady, účetní a daňové doklady, majetek podniku a zdroje financování majetku, rozvaha – aktiva a pasiva, změny rozvahových položek, účet, výsledkové účty, soustava účtů, účetní zápisy, účetní knihy, základy účtování na syntetických účtech

2. Daň z příjmu fyzických osob

- Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

- Předmět daně z příjmů fyzických osob

- Příjmy osvobozené od daně

- Základ daně a daňová ztráta

- Příjmy ze závislé činnosti

- Příjmy ze samostatné činnosti

- Příjmy z kapitálového majetku

- Příjmy z nájmu

- Ostatní příjmy

- Nezdanitelná část základu daně

- Položky odčitatelné od základu daně

- Slevy na dani

- Sazby daně

- Zálohy

- Daňové přiznání

- Paušální režim

- Souhrnné úlohy na výpočet ZD, praktické příklady

3. Daň z příjmů právnických osob

- Poplatníci daně z příjmů právnických osob

- Příjmy právnických osob

- Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

- Vybrané náklady, které jsou daňově uznatelné dle podmínek ZDP

- Hmotný a nehmotný majetek

- Zákonné rezervy

- Výpočet daně z příjmů právnických osob

- Přiznaní k dani z příjmů právnických osob

- Souhrnné úlohy na výpočet daně, praktické příklady

4. Daň z přidané hodnoty

- Obecné principy fungování DPH

- Vymezení vybraných základních pojmů

- Plátci daně

- Plnění, která jsou předmětem daně

- Plnění, která nejsou předmětem daně

- Uskutečnění zdanitelných plnění a povinnost přiznat daň

- Osvobozená plnění

- Evidence DPH a daňové doklady

- Výpočet daně z přidané hodnoty

- Režim přenesené daňové povinnosti

- Nárok na odpočet daně

- Obchodování mezi členskými státy

- Dovoz a vývoz zboží

- Správa daně

- Souhrnné příklady, praktické příklady

5. Silniční daň

- Předmět daně silniční

- Co není předmětem silniční daně

- Co je osvobozeno od daně silniční

- Základ daně a sazby daně

- Praktické příklady na silniční daň

6. Spotřební daň

- obecné principy

- základní pojmy, daňové doklady a prokazování zdanění

- administrativa a správa spotřební daně

- předmět spotřební daně, vznik daňové povinnosti, osvobození od spotřební daně

- výpočet spotřební daně

- spotřební daň u jednotlivých komodit

- praktikum daňového přiznání 

7. Daňový řád

- Daňový řízení

- Posečkání daně

- Pokuty, úroky, penále

 

Dopolední termíny

03.10.2023 - 11.06.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.11.2023 - 29.07.2024
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.12.2023 - 13.08.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.01.2024 - 11.09.2024
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.02.2024 - 14.10.2024
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.03.2024 - 31.10.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.04.2024 - 09.12.2024
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.05.2024 - 16.01.2025
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.06.2024 - 17.02.2025
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.07.2024 - 13.03.2025
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Odpolední termíny

03.10.2023 - 30.07.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.11.2023 - 16.09.2024
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.12.2023 - 01.10.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.01.2024 - 04.11.2024
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.02.2024 - 04.12.2024
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.03.2024 - 19.12.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.04.2024 - 10.02.2025
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.05.2024 - 06.03.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.06.2024 - 07.04.2025
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.07.2024 - 13.05.2025
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Víkendové termíny

07.10.2023 - 09.11.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.11.2023 - 30.11.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.12.2023 - 04.01.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.01.2024 - 25.01.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.02.2024 - 22.02.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.03.2024 - 22.03.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.04.2024 - 03.05.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.05.2024 - 31.05.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.06.2024 - 28.06.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.07.2024 - 02.08.2025
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

Kurz účetnictví a daňová evidence, mzdy a daně s výpočetní technikou v Olomouci

KódKÓD P103-0019
KódCENA 34 380 Kč
KódČ. AKR. MSMT-30530/2022-5
MSMT-30532/2022-4