• Telefon +420 608 002 955
Daňový specialista kombinovaně
Čas Rozsah kurzu120 hodin
Akreditace AKREDITACE MŠMT MSMT-17239/2020-1/176
Úřad práce ÚŘAD PRÁCE možno hradit přes ÚP

14 240 Kč15 240 Kč

 • Popis

 • Osnova

 • Termíny

 • Adresa

Jedná se o kombinaci výuky on-line s lektorem a samostudia. 

Ke kurzu je možné si přiobjednat kurz výpočetní techniky. Stačí u objednávky uvést v poznámce, že máte o výpočetní techniku zájem
 
Výhodou je úspora času a možnost si zorganizovat výuku. Navíc máte vlastního lektora, který je tu stále pro Vás

Pro koho je kurz určen

Rekvalifikační kurz je určen pro úplné začátečníky a mírně pokročilé. Kurz je vhodný také pro uchazeče, kteří již daně z minulosti znají, ale z důvodu vyžádané pauzy, (rodičovská dovolená a podobně) potřebují osvěžit své znalosti a naučit se nové.

Po absolvování kurzu budete vědět

 1. Stanovovat základ daně

 2. Zajišťovat registrační a oznamovací povinnosti a další vztahy se správcem daně

 3. Zajišťovat daňovou agendu

 4. Kontrolovat účetní doklady, záznamy, informace a další věci ke zjišťování daní

 5. Zajišťovat součinnost se správcem daně

 6. Vést příslušnou dokumentaci

 7. Stanovovat způsoby vedení daňové agendy v podniku

 8. Koordinovat daňové agendy s účetními, finančními a jinými systémy podniku 

 9. Vypočítat daně z příjmu fyzických a právnických osob, silniční daně, spotřební daně a daně z přidané hodnoty,  příp. dalších druhů daní a informovat zodpovědné pracovníky podniku o jejich výší – hledání možností a způsobů hospodaření, účtování a vykazování, které by mohly vést k nižším daním 

 10. Stanovovat nebo navrhovat způsoby odpisování investičních prostředků a leasingových nákupů v závislosti na daňové výhodnosti pro podnik 

 11. Vypracovávat daňové přiznání a jejich včasné podávání na finančním úřadu – zajišťování včasného a správného splácení daní a odvodů – zajišťování styku se správami daní a s dalšími odvodovými místy, 

 12. Vyřizovat příp. problémy souvisejících s daňovými přiznáními a s daňovými odvody

Co vám poskytneme ke studiu zdarma

 1. Učebnice pro daňového specialisty a daňové zákony

 2. Naše studijní materiály a řadu příkladů k procvičení k dané látce

 3. Konzultace s lektorem zdarma

Jak probíhá výuka

Kombinovaný kurz začíná dle Vaší domluvy a lektora. Po objednávce Vám lektor napíše email a domluvíte si další postup. Následně se lektor s Vámi spojí on-line, řešíte průběh výuky, veškeré záležitosti a vaše potřeby. Každou kapitolu probíráte s lektorem a poté se učíte sami. Po kapitole následuje vždy test pro vaše procvičení a ujištění, že dané látce rozumíte. Kdykoliv si můžete s lektorem domluvit konzultaci, pokud budete mít nejasnosti. Získané vědomosti si ověříte závěrečným testem a získáte osvědčení

Co získáte po absolvování kurzu

Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností

Jaké jsou vstupní podmínky

 1. Věk nad 18 let

 2. Dokončené středoškolské vzdělání. Střední stupeň vzdělání je dle školského zákona definován:

  1. Střední vzdělání (délka studia 1–2 roky)

  2. Střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2–3 roky)

  3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium).

 3. Výuka probíhá v českém jazyce (doporučujeme cizincům žijícím na území ČR zvážit úroveň českého jazyka)

1. Základy účetnictví

- Právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady, účetní a daňové doklady, majetek podniku a zdroje financování majetku, rozvaha – aktiva a pasiva, změny rozvahových položek, účet, výsledkové účty, soustava účtů, účetní zápisy, účetní knihy, základy účtování na syntetických účtech

2. Daň z příjmu fyzických osob

- Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

- Předmět daně z příjmů fyzických osob

- Příjmy osvobozené od daně

- Základ daně a daňová ztráta

- Příjmy ze závislé činnosti

- Příjmy ze samostatné činnosti

- Příjmy z kapitálového majetku

- Příjmy z nájmu

- Ostatní příjmy

- Nezdanitelná část základu daně

- Položky odčitatelné od základu daně

- Slevy na dani

- Sazby daně

- Zálohy

- Daňové přiznání

- Paušální režim

- Souhrnné úlohy na výpočet ZD, praktické příklady

3. Daň z příjmů právnických osob

- Poplatníci daně z příjmů právnických osob

- Příjmy právnických osob

- Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

- Vybrané náklady, které jsou daňově uznatelné dle podmínek ZDP

- Hmotný a nehmotný majetek

- Zákonné rezervy

- Výpočet daně z příjmů právnických osob

- Přiznaní k dani z příjmů právnických osob

- Souhrnné úlohy na výpočet daně, praktické příklady

4. Daň z přidané hodnoty

- Obecné principy fungování DPH

- Vymezení vybraných základních pojmů

- Plátci daně

- Plnění, která jsou předmětem daně

- Plnění, která nejsou předmětem daně

- Uskutečnění zdanitelných plnění a povinnost přiznat daň

- Osvobozená plnění

- Evidence DPH a daňové doklady

- Výpočet daně z přidané hodnoty

- Režim přenesené daňové povinnosti

- Nárok na odpočet daně

- Obchodování mezi členskými státy

- Dovoz a vývoz zboží

- Správa daně

- Souhrnné příklady, praktické příklady

5. Silniční daň

- Předmět daně silniční

- Co není předmětem silniční daně

- Co je osvobozeno od daně silniční

- Základ daně a sazby daně

- Praktické příklady na silniční daň

6. Spotřební daň

- obecné principy

- základní pojmy, daňové doklady a prokazování zdanění

- administrativa a správa spotřební daně

- předmět spotřební daně, vznik daňové povinnosti, osvobození od spotřební daně

- výpočet spotřební daně

- spotřební daň u jednotlivých komodit

- praktikum daňového přiznání 

7. Daňový řád

- Daňový řízení

- Posečkání daně

- Pokuty, úroky, penále

Dopolední termíny

06.06.2023 - 17.08.2023
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.07.2023 - 13.09.2023
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.08.2023 - 12.10.2023
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.09.2023 - 13.11.2023
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.10.2023 - 12.12.2023
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.11.2023 - 29.01.2024
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.12.2023 - 22.02.2024
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.01.2024 - 13.03.2024
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Odpolední termíny

06.06.2023 - 31.08.2023
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.07.2023 - 27.09.2023
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.08.2023 - 26.10.2023
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.09.2023 - 27.11.2023
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.10.2023 - 04.01.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.11.2023 - 12.02.2024
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.12.2023 - 07.03.2024
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.01.2024 - 27.03.2024
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Víkendové termíny

01.07.2023 - 14.10.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

05.08.2023 - 25.11.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.09.2023 - 06.01.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

07.10.2023 - 10.02.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.11.2023 - 02.03.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

02.12.2023 - 30.03.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.01.2024 - 20.04.2024
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

Kurz daňový specialista kombinovaně v Olomouci

KódKÓD K104-0030
KódCENA 14 240 Kč
KódČ. AKR. MSMT-17239/2020-1/176