• Telefon +420 608 002 955
Daňový specialista kombinovaně
Čas Rozsah kurzu120 hodin
Akreditace AKREDITACE MŠMT MSMT-17239/2020-1/176
Úřad práce ÚŘAD PRÁCE možno hradit přes ÚP

14 240 Kč15 240 Kč

 • Popis

 • Osnova

 • Termíny

 • Adresa

Jedná se o kombinaci výuky na učebně s lektorem a samostudia

Výhodou je úspora času a možnost si zorganizovat výuku

Pro koho je kurz určen

Rekvalifikační kurz je určen pro úplné začátečníky a mírně pokročilé. Kurz je vhodný také pro uchazeče, kteří již daně z minulosti znají, ale z důvodu vyžádané pauzy, (rodičovská dovolená a podobně) potřebují osvěžit své znalosti a naučit se nové.

Po absolvování kurzu budete vědět

1. Stanovovat základ daně

2. zajišťovat registrační a oznamovací povinnosti a další vztahy se správcem daně

3. zajišťovat daňovou agendu

4. kontrolovat účetní doklady, záznamy, informace a další věci ke zjišťování daní

5. zajišťovat součinnost se správcem daně

6. vést příslušnou dokumentaci

7. stanovovat způsoby vedení daňové agendy v podniku

8. koordinovat daňové agendy s účetními, finančními a jinými systémy podniku 

9. vypočítat daně z příjmu fyzických a právnických osob, silniční daně, spotřební daně a daně z přidané hodnoty,  příp. dalších druhů daní a informovat zodpovědné pracovníky podniku o jejich výší – hledání možností a způsobů hospodaření, účtování a vykazování, které by mohly vést k nižším daním 

10. stanovovat nebo navrhovat způsoby odpisování investičních prostředků a leasingových nákupů v závislosti na daňové výhodnosti pro podnik 

11. vypracovávat daňové přiznání a jejich včasné podávání na finančním úřadu – zajišťování včasného a správného splácení daní a odvodů – zajišťování styku se správami daní a s dalšími odvodovými místy, 

12. vyřizovat příp. problémy souvisejících s daňovými přiznáními a s daňovými odvody

Co vám poskytneme ke studiu zdarma

 1. Učebnice daní 

 2. Studijní materiály společnosti a příklady k procvičení k dané látce

 3. Konzultace s lektorem navíc  

Jak probíhá výuka

Kombinovaný kurz je rozdělen na dvě části, kdy 30 % probíhá výuka s lektorem prezenčně a 70 % se učíte formou samostudia. Každá nová kapitola je probírána s lektorem a poté se učíte sami. Po kapitole následuje vždy test pro vaše procvičení. Výuka probíhá v 5-10 členné skupince a proto se můžeme každému individuálně věnovat. Získané vědomosti si ověříte závěrečným testem

Jaký je časový rozvrh kurzu

 1x za 14 dní pátek a sobota

Pátek 

 • 16:00 – 17:30 2 vyučovací hodiny

 • 17:30 – 17:45 – přestávka

 • 17:45 – 19:15 2 vyučovací hodiny

 • 19:15 – 19:30 přestávka

 • 19:30 – 21:00 2 vyučovací hodiny

Dle lektora a uchazečů lze čas uzpůsobit 

Sobota 

 • 09:00 – 10:30 2 vyučovací hodiny

 • 10:30 – 10:45 přestávka

 • 10:45 – 12:15 2 vyučovací hodiny

 • 12:15 – 12:30 – přestávka

 • 12:30 – 14:00 2 vyučovací hodiny

 • 14:00 – 14:15 přestávka

 • 14:15 – 15:45 2 vyučovací hodiny

Dle lektora a uchazečů lze čas uzpůsobit 

Co získáte po absolvování kurzu

Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností

Jaké jsou vstupní podmínky

 1. Věk nad 18 let

 2. Dokončené středoškolské vzdělání. Střední stupeň vzdělání je dle školského zákona definován:

  1. Střední vzdělání (délka studia 1–2 roky)

  2. Střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2–3 roky)

  3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium).

    3. Výuka probíhá v českém jazyce (doporučujeme cizincům žijícím na území ČR zvážit úroveň českého jazyka)

1. Základy účetnictví

- Právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady, účetní a daňové doklady, majetek podniku a zdroje financování majetku, rozvaha – aktiva a pasiva, změny rozvahových položek, účet, výsledkové účty, soustava účtů, účetní zápisy, účetní knihy, základy účtování na syntetických účtech

2. Daň z příjmu fyzických osob

- Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

- Předmět daně z příjmů fyzických osob

- Příjmy osvobozené od daně

- Základ daně a daňová ztráta

- Příjmy ze závislé činnosti

- Příjmy ze samostatné činnosti

- Příjmy z kapitálového majetku

- Příjmy z nájmu

- Ostatní příjmy

- Nezdanitelná část základu daně

- Položky odčitatelné od základu daně

- Slevy na dani

- Sazby daně

- Zálohy

- Daňové přiznání

- Paušální režim

- Souhrnné úlohy na výpočet ZD, praktické příklady

3. Daň z příjmů právnických osob

- Poplatníci daně z příjmů právnických osob

- Příjmy právnických osob

- Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

- Vybrané náklady, které jsou daňově uznatelné dle podmínek ZDP

- Hmotný a nehmotný majetek

- Zákonné rezervy

- Výpočet daně z příjmů právnických osob

- Přiznaní k dani z příjmů právnických osob

- Souhrnné úlohy na výpočet daně, praktické příklady

4. Daň z přidané hodnoty

- Obecné principy fungování DPH

- Vymezení vybraných základních pojmů

- Plátci daně

- Plnění, která jsou předmětem daně

- Plnění, která nejsou předmětem daně

- Uskutečnění zdanitelných plnění a povinnost přiznat daň

- Osvobozená plnění

- Evidence DPH a daňové doklady

- Výpočet daně z přidané hodnoty

- Režim přenesené daňové povinnosti

- Nárok na odpočet daně

- Obchodování mezi členskými státy

- Dovoz a vývoz zboží

- Správa daně

- Souhrnné příklady, praktické příklady

5. Silniční daň

- Předmět daně silniční

- Co není předmětem silniční daně

- Co je osvobozeno od daně silniční

- Základ daně a sazby daně

- Praktické příklady na silniční daň

6. Spotřební daň

- obecné principy

- základní pojmy, daňové doklady a prokazování zdanění

- administrativa a správa spotřební daně

- předmět spotřební daně, vznik daňové povinnosti, osvobození od spotřební daně

- výpočet spotřební daně

- spotřební daň u jednotlivých komodit

- praktikum daňového přiznání 

7. Daňový řád

- Daňový řízení

- Posečkání daně

- Pokuty, úroky, penále

Dopolední termíny

07.02.2023 - 18.04.2023
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.03.2023 - 24.05.2023
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.04.2023 - 13.06.2023
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.05.2023 - 17.07.2023
( pondělí a středa
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.06.2023 - 17.08.2023
( úterý a čtvrtek
09:00 - 14:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Odpolední termíny

07.02.2023 - 02.05.2023
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.03.2023 - 07.06.2023
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.04.2023 - 27.06.2023
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.05.2023 - 31.07.2023
( pondělí a středa
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.06.2023 - 31.08.2023
( úterý a čtvrtek
16:00 - 20:00 )

Vybrat termín Vybrat termín
Víkendové termíny

04.02.2023 - 20.05.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

04.03.2023 - 17.06.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

01.04.2023 - 15.07.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

06.05.2023 - 19.08.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

03.06.2023 - 16.09.2023
( sobota
09:00 - 15:00 )

Vybrat termín Vybrat termín

Kurz daňový specialista kombinovaně v Praze

KódKÓD K104-0030
KódCENA 14 240 Kč
KódČ. AKR. MSMT-17239/2020-1/176