Účetní a daňové vzdělávání


Rekvalifikační kurz: Účetnictví a daňová evidence (rozšířené o obchodní angličtinu) v Hradci Králové

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví. Zároveň je určen posluchačům, kteří se chtějí naučit vedení daňové evidence pro podnikatele (živnostníky) v jednom

Určeno

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví. Zároveň je určen posluchačům, kteří se chtějí naučit vedení daňové evidence pro podnikatele (živnostníky) v jednom.

Profil studenta

Student umí účtovat v soustavě podvojného účetnictví a daňové evidenci včetně získání znalosti pro praktický výkon profese samostatný účetní nebo v obchodních společnostech. Výuka je vedena od základů vedení účetnictví a daňové evidenci až po účetní závěrku v návaznosti na daň z příjmů. Umí připravit podklady pro daňovou evidenci, uplatňovat DPH v daňové evidenci. Zná základy archivace daňových a účetních dokladů a podstatu a techniku vedení daňové evidence.

Vyučující/lektoři

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti

Obsah
 1. Základy účetnictví
  Úvod, Podstata a význam účetnictví, Organizace účetnictví, Rozsah a vedení účetnictví, Schéma účetních soustav, Význam a podstata účetní dokumentace, Účetní záznamy, Členění účetních dokladů, Náležitosti účetních dokladů, Vyhotovování účetních dokladů, Majetek podniku, Členění majetku podniku, Kapitál – zdroje krytí majetku, Aktiva a pasiva, Inventarizace majetku a závazků, Rozvaha, Funkce a obsah rozvahy, Náklady a výnosy, Účetní zápisy, Základní postup provádění účetních zápisů, Syntetická a analytická evidence, Formální správnost účetních zápisů, Všeobecné účetní zásady, Účtová osnova
 2. Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
  Základy účtování na syntetických účtech, Základní účtování krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů, Základní účtování zásob, DPH a její účtování, Základní účtování dlouhodobého majetku, Základní účtování mezd, Základní účtování nákladů, výnosů a výsledků hospodaření
  1. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
   Ocenění dlouhodobého majetku, Technické zhodnocení dlouhodobého majetku, Inventarizace dlouhodobého majetku, Vyřazení dlouhodobého majetku, Dlouhodobý finanční majetek, Pronájem dlouhodobého majetku, Odpisy daňové a učetní, Pořízení dlouhodobého majetku.
  2. Účtová třída 1 – Zásoby
   Účtování zásob metodou A a B, Druhy zásob, Oceňování zásob, Účtování obalů, Reklamace při dodávkách materiálu, Škody na zásobách, Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky, Inventarizační rozdíly.
  3. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční  majetek a krátkodobé bankovní úvěry
   Účtování KFM a KBÚ, Účtování cenin, Účtování na bankovních účtech, Účtování na účtech bankovních úvěrů, Účtování cenných papírů.
  4. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
   Zúčtovací vztahy z obchodního styku, Zúčtování se zaměstnanci, Zúčtování daní a dotací, Pohledávky ke společníkům a sdružení, Závazky ke společníkům a sdružení, Jiné pohledávky a jiné závazky, Přechodné účty aktiv a pasiv.
  5. Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
   Právní formy podnikání, Základní kapitál v jednotlivých právních  formách, Rozdělení zisku a tvorba fondů, Rezervy, Dlouhodobé závazky a úvěry, Odložená daň z příjmu.
  6. Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
   Účtování nákladů a výnosů, Základní charakteristika jednotlivých nákladových skupin, Základní charakteristika jednotlivých  výnosových účtových skupin, Položky upravující výsledek hospodaření, Časové rozlišení nákladů a výnosů.
  7. Účetní uzávěrka a závěrka
   Uzavírání účetních knih,  Zjištění výsledku hospodaření z výsledkových účtů, Daňový základ a povinnost k dani z příjmu, Rozdělení výsledků hospodaření, Závěrka, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha k účetní závěrce, Přehled o peněžních tocích (cash flow), Přehled o změnách vlastního kapitálu, Předložení, ověření a zveřejnění závěrky, Vnitropodnikové účetnictví.
 3. Daňové předpisy
  Daňová soustava v České republice, Daň z příjmu fyzických osob, Daň z příjmu právnických osob. Daň z přidané hodnoty, Sociální a zdravotní pojištění.
 4. Daňová evidence
  Podnikatel – fyzická osoba, Způsoby evidence podnikatelské činnosti, Charakteristika daňové evidence, Rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím.
  1. EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
   Evidence příjmů a výdajů v deníku, Příjmy a výdaje podle zákona o daních z příjmů, Zapisování příjmů do deníku, Zapisování výdajů do deníku, Průběžné položky, Řešený příklad na evidenci v deníku (u neplátce), Daň z přidané hodnoty – zapisování do deníku a záznamní evidence, Daň z přidané hodnoty u neplátců, Daň z přidané hodnoty u plátců.
  2. UZAVŘENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
   Přípravné práce, Inventarizace, Úprava příjmů a výdajů v souladu s požadavky ZDP, Úprava příjmů v souladu s požadavky ZDP, Úprava výdajů v souladu s požadavky ZDP, Zjištění souhrnných částek jako podkladů pro přiznání k dani.
  3. VYBRANÉ DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAJE
   Výdaje na pracovní cesty, Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnavatelem zaměstnanci, Náhrady za používání vozidel na pracovních cestách zaměstnanci, Stravné při služebních cestách v tuzemsku, Stravné při zahraničních služebních cestách, Ostatní náhrady, Cestovní náhrady podnikatelů, Motorové vozidlo zahrnuté do obchodního majetku, Motorové vozidlo nezahrnuté do obchodního majetku, Vozidlo v pronájmu (včetně finančního leasingu), Vozidlo vypůjčené, Výdaje zaplacené zaměstnancům, Závodní stravování, prodej zboží na stravenky, Pití a nápoje na pracovišti, Další výdaje na pracovní a sociální podmínky, Vzdělávání zaměstnanců, Pojistné na soukromé životní pojištění a penzijní připojištění, Reklama, reprezentace, dary, Daně, Pokuty a penále, Manka a škody, Pojistné na sociální a zdravotní pojištění.
  4. MZDY A ZAMĚSTNANCI
   Mzda a její složky, Pojistné na zdravotní a sociální pojištění, Vyměřovací základ pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění, Sazby zdravotního a sociálního pojištění, Daň z příjmů ze závislé činnosti, Stanovení základu daně u zaměstnanců – tzv. superhrubé mzdy, Způsob výpočtu daně z příjmů ze závislé činnosti, Záloha na daň z příjmů u zaměstnance s podepsaným Prohlášením k dani, Daň z příjmů u zaměstnance s nepodepsaným Prohlášením k dani.
  5. Obchodní angličtina Výuka bude zaměřena na obchodní konverzaci a znalost odborné terminologie v cizím jazyce pro praktické potřeby. Výuku zajišťují odborní lektoři anglického jazyka.
  6. BOZP
   Předpisy týkající se požární ochrany. Předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Výstup, ukončení

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Poznámka

V ceně kurzu je studijní materiál (učebnice, příklady, sešit, kuličkové pero a další....)


Rekvalifikační kurz

Objednat

Cena: 14 500 Kč Kód: U1103
Objednat kurz U1103

Termíny

od do
Doba trvání: 160 / 30 dnů / 15 týdnů
03.11.2018-16.03.2019(víkendový)
05.11.2018-13.02.2019
01.12.2018-13.04.2019(víkendový)
03.12.2018-13.03.2019
05.01.2019-18.05.2019(víkendový)
07.01.2019-17.04.2019

Čas konání kurzu

Dopolední
Po, St (Út, Čt) - 09:00 - 14:00
Odpolední
Po, St (Út, Čt) - 16:00 - 20:00
Víkendový

So - 09:00 - 17:00